Strona główna Gmina Kobylnica Remonty dróg na sesji Rady Gminy Kobylnica. Zastosowano specjalne środki ostrożności

Remonty dróg na sesji Rady Gminy Kobylnica. Zastosowano specjalne środki ostrożności

XXII sesję Rady Gminy Kobylnica, w związku z trwającym stanem epidemii, zorganizowano 23 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Promocji. W czasie trwającej kilkadziesiąt minut sesji radni rozpatrzyli cztery projekty uchwał.

Przestronne pomieszczenie Sali Teatralnej pozwoliło na zachowanie zalecanych odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. Przed wejściem ustawiono także specjalne stanowisko, na którym dostępne były środki do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki ochronne.

Jedna z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino-Etap III końcowy”. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostały w stosownej umowie zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica.

W związku ze złym stanem istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1157 G relacji Łosino – Barcino Powiat Słupski w sierpniu 2019r., w ramach prowadzonego naboru, złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na uzyskanie dofinansowania w celu realizacji w latach 2020-2021 Etapu III zadania obejmującego odcinek od Sierakowa, przez Kuleszewo aż do skrzyżowania z trasą prowadzącą do miejscowości Zagórki.

Realizacja zadania będzie obejmowała wykonanie: poszerzenia jezdni, nowych warstw bitumicznych jezdni, odcinków chodników, budowę miejsc postojowych, zjazdów, zatok autobusowych, wysp dzielących pasy ruchu oraz poboczy i rowów. Według przyjętego harmonogramu podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić w maju.

Wartość zadania inwestycyjnego, o którym mowa wynosi ok. 12,6 mln zł. Na inwestycję ze środków budżetu Gminy Kobylnica przeznaczone zostaną środki w wysokości ok. 2,7 mln zł, co stanowić będzie ok. 21% wartości inwestycji. Taki sam wkład stanowić będą środki Powiatu Słupskiego. Pozostała cześć – ok. 7,3 mln zł – pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.