Strona główna Biznes Podyplomowe studia kwalifikacyjne w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku nie zwalnia tempa! Od marca w słupskiej Uczelni będzie można podjąć PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE pn. nauczanie historii!

Instytut Historii jest jedną z jednostek dydaktycznych, wchodzących w skład Akademii Pomorskiej w Słupsku. Kształci na studiach o profilu akademickim. Studenci mają możliwość uzyskania pełnego trójstopniowego wykształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Jednakże Instytut Historii słupskiej Uczelni stara się ciągle wzbogacać swoją ofertę kształcenia i właśnie na mocy decyzji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z rozpoczęciem semestru letniego (od marca 2021 r.) w bieżącym roku akademickim, Instytut Historii przystąpi do organizacji podyplomowych studiów kwalifikacyjnych pod nazwą nauczanie historii.

Niniejsza oferta edukacyjna adresowana jest do absolwentów studiów nauczycielskich I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, zaliczanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Po trzech semestrach obejmujących przedmioty wdrażające w warsztat zawodowy nauczyciela historii oraz prezentujące historię Polski i dzieje powszechne (łącznie 375 godzin oraz 90 godzin praktyk dydaktycznych), po zdaniu egzaminu końcowego i obronie pracy dyplomowej, słuchacze uzyskają uprawnienia do nauczania historii (jako drugiego przedmiotu) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia będą odbywały się w piątkowe popołudnia, soboty i niedziele. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, będą to wyłącznie spotkania online, przy użyciu m.in. platformy Google Meet. W kolejnych dwóch semestrach w formie kontaktowej odbędą się zajęcia z Dydaktyki historii, zaś pozostałe przedmioty w trybie online. Łączna opłata za całość studiów (za trzy semestry) wynosić będzie 2970 zł. Planowany początek studiów to piątek 5 marca 2021 r.

Do niniejszej informacji dołączamy podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz kwestionariusz osobowy. Po wypełnieniu wskazanych dokumentów oraz dołączeniu do nich dyplomu ukończenia studiów nauczycielskich (I i II stopnia lub jednolitych magisterskich), prosimy o zeskanowanie tego kompletu danych i przesłanie go drogą elektroniczną na adres Instytutu Historii (ih@apsl.edu.pl). W chwili, gdy zgromadzimy grupę co najmniej 15 kandydatów na słuchaczy, Państwa dane zostaną przekazane do Biura Obsługi Studentów i Doktorantów Akademii Pomorskiej. Tam, po wprowadzeniu Państwa danych do systemu uczelnianego, zostaną wygenerowane indywidualne konta wpłat dla każdego słuchacza.

„Nasz Instytut, poza wzbogacaniem oferty dla kandydatów na studia I i II stopnia, stara się również wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób, które posiadają już wykształcenie pedagogiczne. Nasza nowa propozycja skierowana jest dla osób już nauczających, które chciałyby uczyć dodatkowego przedmiotu, jakim w tym przypadku będzie historia. Pragnę podkreślić, że w naszym Instytucie mamy bardzo dobrą kadrę dydaktyczno-naukową, która profesjonalnie przygotuje słuchaczy do nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Szczerze zachęcam do rozważenia naszej oferty.”- mówi mgr Patrycja Jędrzejewska, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii AP, koordynatorka działań promocyjnych z ramienia IH.

Zachęcamy do kontaktu!

Dane teleadresowe: ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

  • tel.: 59 84 05 324
  • e-mail: ih@apsl.edu.pl/ patrycjajedrzejewska@apsl.edu.pl
  • Strona internetowa: https://ih.apsl.edu.pl/instytut-historii/aktualnosci
  • Facebook: https://www.facebook.com/InstytutHistoriiAP/
  • Instagram: https://www.instagram.com/instytuthistorii_ap/