Strona główna Gmina Dębnica Kaszubska Na budynku Urzędu Gminy Potęgowo zainstalowano panele fotowoltaiczne

Na budynku Urzędu Gminy Potęgowo zainstalowano panele fotowoltaiczne

Urząd Gminy Potęgowo - panele fotowoltaiczne

8 marca podpisano umowę na realizację zadania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Potęgowo”. Wykonawca tuż po zakończeniu formalności przystąpił do realizacji zamówienia – panele zamontowano na Urzędzie Gminy Potęgowo. Koszt wszystkich instalacji w gminie wyniesie 519 170,70 zł brutto, w ramach całego projektu w powiecie słupskim powstaną instalacje warte ponad 12 mln złotych – pozyskano dofinansowanie na poziomie 85%.

Umowę inwestycyjną podpisali Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin i Skarbnik Ewa Walitów z wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, prezesem spółki B&Z PROENERGY z Lęborka. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na sześciu obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Potęgowo: Urząd Gminy Potęgowo, Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Szkoła Podstawowa w Łupawie, Szkoła Podstawowa w Skórowie, Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, Oczyszczalnia Ścieków „Potęgowo” w Darżynie.

Wspólne przedsięwzięcie samorządów powiatu słupskiego

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie samorządów pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska (Lider Projektu), Gminą Kobylnica, Gminą Potęgowo, Gminą Słupsk, Gminą Ustka oraz Stowarzyszeniem „KRÓLESTWO NATURY”. W ramach projektu zamontowanych zostanie 223 instalacji fotowoltaicznych w 54 miejscowościach na terenie pięciu gmin. Wartość projektu to ponad 12 000 000 zł.

– Dziękuję liderowi Gminie Dębnica Kaszubska oraz pozostałym partnerom za zaangażowanie i skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne. Dzięki tej inwestycji, nasze gminy zrobią kolejny krok na ścieżce ekologicznego pozyskiwania energii – mówi Dawid Litwin, wójt Gminy Potęgowo.

Projekt z finansowanie UE

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia środowiska.


Umowę inwestycyjną podpisali Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin i Skarbnik Ewa Walitów z wykonawcą inwestycji, prezesem spółki B&Z PROENERGY.

Koszt instalacji 519 170,70 zł brutto, wysokość dotacji do 85% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia prac do 31 maja 2019 r.

Gmina Potęgowo inwestuje w OZE

To kolejna duża inwestycja Gminy Potęgowo w odnawialne źródła energii. Gmina realizuje obecnie projekt budowy ekologicznego ciepłociągu. Projekt był najlepszy w Województwie Pomorskim i został wybrany w ramach konkursu do dofinansowania w wysokości 85% kosztów przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z właścicielem biogazowni – Nadmorskimi Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno Sp. z o.o. Wartość inwestycji ogółem po przeprowadzonym przetargu wynosi 7.532.106,78 zł, w  tym wartość dofinansowania 5 271 073,99 zł.