Strona główna Gmina Potęgowo 200 tys. złotych dla organizacji społecznych w Gminie Potęgowo

200 tys. złotych dla organizacji społecznych w Gminie Potęgowo

Gmina Potęgowo - konkurs dla organizacji społecznych


Kilkanaście organizacji złożyło oferty na realizację zadań publicznych w Gminie Potęgowo w 2019 roku. Na działania pożytku publicznego przewidziano w budżecie samorządu 200 tys. złotych.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28.12.2018 r. otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wpłynęło 14 ofert. Oferty, które zostały złożone przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Potęgowo przewidują realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, integracji społecznej a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

– Wspieramy działalność klubów sportowych m.in. dotując organizacje rozgrywek, zakup sprzętu sportowego, stowarzyszenie seniorów, prowadzenie Banku Żywności czy organizacje konferencji z zakresu dziedzictwa lokalnego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 180.000,00 zł. Ponadto w ramach „małych grantów” zostały zawarte dwie umowy na łączną kwotę 20.000,00 zł. Od 2015 roku gmina przekazała organizacjom już niemal milion złotych – mówi Anna Boniecka, zastępca wójta Gminy Potęgowo.

Współpraca Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy. Celem tej współpracy jest poprawa jakości życia mieszkańców, umacnianie więzi łączących lokalną społeczność oraz większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne i życie Gminy Potęgowo.